Privacy policy

Privacy policyLaatste update privacyverklaring: 05.02.2019

Omdat we bij ARVESTA belang hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, verzameld via onze website.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ARVESTA verzamelt en verwerkt van de gebruikers van deze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

De verschillende vennootschappen die personeel tewerkstellen binnen de groep van ondernemingen bij ARVESTA zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (hierna genoemd: ‘ARVESTA’ of ‘wij). Een volledige lijst van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn terug te vinden op het einde van deze privacyverklaring.

De vennootschappen zijn als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeengekomen dat AVEVE NV, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, te 3012 Leuven, België, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.464 de concrete uitoefening van de verplichtingen inzake informatieverstrekking en de uitoefening van uw rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens op zich neemt.

Binnen ARVESTA, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren op privacy@arvesta.eu.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u via deze website?

Online sollicitatie

Welke gegevens?

Indien u via onze website spontaan solliciteert of solliciteert voor een welbepaalde vacature verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en uw adres. Daarnaast verzamelen we ook uw CV (en de daarin opgenomen gegevens) en uw motivatie om voor de job te solliciteren.

Wat doen we met deze gegevens?

We verwerken bovenstaande gegevens uitsluitend met het oog op het doorlopen van een sollicitatieprocedure waarbij we nagaan of u een geschikte kandidaat bent voor de functie in kwestie. Concreet verwerken we uw gegevens om u te screenen en om met u contact op te nemen om u te informeren over het gevolg dat we geven aan uw sollicitatie. 

Indien u weerhouden wordt, zullen uw gegevens ook gebruikt worden om u via e-mail een login te bezorgen waarmee u zich kan aanmelden op het sollicitantenportaal op de website. We gebruiken aldus bovengenoemde gegevens ook om u toegang te geven tot uw persoonlijk profiel op onze website waarmee u de status van uw sollicitatie kan opvolgen. Middels dit profiel kan u onder meer uw sollicitatie nalezen, uw geplande gesprekken opvolgen en extra informatie bezorgen aan ons, indien nodig.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen is gesteund op ons gerechtvaardigd belang om de meest geschikte kandidaat te vinden voor een functie en met het oog op het vervullen van precontractuele handelingen.

Wij voeren geen profiling activiteiten uit, en er worden dus geen automatische beslissingen genomen op die basis.

In het algemeen bezorgt u ons zelf de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In bepaalde omstandigheden ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden waarmee we een overeenkomst hebben gesloten met het oog op het vergaren van die informatie. 

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u ontvangen via vorige werkgevers of professionele connecties. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Bovengenoemde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van de sollicitatieprocedure. Indien u aangeworven wordt, verwerken en bewaren we bovenstaande gegevens verder voor uw indienststelling. Indien uw sollicitatie niet leidt tot tewerkstelling bij ons, worden uw persoonsgegevens nog gedurende een beperkte periode van één (1) jaar bewaard zodat wij u later nog opnieuw kunnen contacteren in het kader van nieuwe professionele opportuniteiten.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden. Met het oog op een kwalitatieve en efficiënte verwerking van persoonsgegevens, kunnen wij overeenkomsten sluiten met derde partijen om de verwerking uit te voeren in onze naam en uitsluitend conform onze instructies. Doorgaans betreft het data hosting providers. Dienstverleners waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen, zijn gebonden door specifieke overeenkomsten en zijn ertoe gehouden om uw persoonsgegevens veilig te bewaren.

Geschillen en andere incidenten kunnen er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. 

In het kader van interne rapportering binnen ARVESTA om consistente HR-gerelateerde beleidslijnen op groepsniveau tot stand te brengen, kunnen uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met andere vennootschappen van ARVESTA.

De technische verwerking en doorgifte van persoonsgegevens (al dan niet binnen ARVESTA of naar derde partijen) kan een doorgifte van persoonsgegevens impliceren via verschillende netwerken, met inbegrip van een overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen impliceren. Dat kan eveneens een overdracht zijn naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau garanderen. In dat geval zal ARVESTA voldoende veiligheidsmaatregelen nemen (bijvoorbeeld via standaardbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe kan u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen?

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over u verzamelen. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. Ondanks het feit dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten wissen, is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten behouden omwille van een wettelijke verplichting tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

U heeft daarenboven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van gerechtvaardigde persoonlijke redenen en om te vragen om de verwerking te beperken in specifieke omstandigheden.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U moet uw verzoek per post of per e-mail richten tot AVEVE NV, via privacy@arvesta.eu, of via: AVEVE NV - HR, Philipssite 5 bus 3 3001 Leuven. 

Om uw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, vragen we u om bij uw verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. 

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op uw verzoek of uw verzoek weigeren, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. 


Lijst van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken


Verwerkingsverantwoordelijke

Adres

AVEVE NV

Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven

Belcrop NV

Tiensestraat 300, 3400 Landen

Biochem NV

Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Antwerpen


Certiplant NV

Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden

Cobelal NV

Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven

Dumoulin NV

Spinnerijstraat(Kor) 119, 8500 Kortrijk

Dumoulin SA

Rue Bourie 18, 5300 Andenne

Etablissements L. Rigaux

Rue de Saint-Donat 17, 5640 Mettet

Feedtrans NV

Spinnerijstraat(Kor) 119, 8500 Kortrijk

Haspagro NV

Kalverstraat 30, 3320 Hoegaarden

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden

Hortiplan NV

Drevendaal 9, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Maisadour BNL NV

Tiensestraat 300, 3400 Landen

Natural Granen Gebr. De Scheemaecker NV

Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten

Pomagro NV

Sint-Truidensesteenweg 223, 3300 Tienen

Rosseel Geert BVBA

Menensesteenweg 305, 8940 Wervik

Sanac NV

Menensesteenweg 305, 8940 Wervik

Sanac Logistics NV

Menensesteenweg 305, 8940 Wervik

Scoriethom NV

Twee-Molensstraat 15, 2440 Geel

Servagri NV

Rue de la Terre à Briques(OR) 3, 7501 Tournai

Voeders Dick NV

Kleine Veldstraat(STA) 39, 8840 Staden

Voeders Lannoo-Martens NV

Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Antwerpen

Walagri SA

Rue de la Basse-Sambre, Boig. 16, 5140 Sombreffe

Willem Spoormans NV

Schotelven 111, 2370 Arendonk


Arvesta
Philipssite 5, bus 3

3001 Leuven
België

tel +32 16 24 26 25
info@arvesta.eu© 2018 Arvesta - BTW BE 0403 552 464


Hoofdkantoor
Arvesta
Philipssite 5 bus 3
3001 Leuven
België

Maatschappelijke zetel
AVEVE NV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Wilsele (Leuven)
België

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu© 2018 Arvesta - BTW BE 0403 552 464 Gebruiksvoorwaarden - Privacy Policy - Cookie Policy